Huur/koop voorwaarden

 

CONDITIES VOOR HET HUREN VAN EEN OF MEERDERE KUNSTWERKEN De huurprijs per maand bedraagt 1% van de verkoopprijs, met een minimum van € 5,00 per kunstwerk.

 1. Het betaalde huurbedrag wordt, exclusief btw, voor maximaal 5 jaar gereserveerd om een kunstwerk aan te kopen. Na 5 jaar vervalt het recht van inlossing.
 2. Het gehuurde werk (2 dimensionaal) is altijd inclusief lijst.
 3. Het werk dient door huurder zelf te worden opgehaald en teruggebracht, met uitzondering van driedimensionale werken. Verhuur via internet moet ook persoonlijk worden opgehaald en retour gebracht.
 4. Zodra huurder het werk in ontvangst neemt, valt dit onder zijn of haar aansprakelijkheid.
 5. Het gehuurde werk dient door huurder te worden verzekerd. Iedere schade aan het gehuurde, zowel het kunstwerk zelf als de complete het lijst  en andere bij het werk behorende presentatieonderdelen, wordt op huurder verhaald.
 6. Een kunstwerk kan minimaal 1 maand (driedimensionale werken 6 maanden) en maximaal 12 maanden worden gehuurd. Huurder is gehouden zelf op het verloop van de huurtermijn acht te slaan. Indien het werk of de werken niet na 365 dagen zijn geretourneerd, Wordt de eerstvolgende dag 1 maand extra huur in rekening gebracht en dat vervolgens per maand. Indien huurder niet binnen 10 dagen op een herinneringsbrief reageert wordt het hem of haar verhuurde Werk/werken beschouwd als aan hem of haar verkocht en dienovereenkomstig in rekening gebracht.
 7. Het gehuurde mag niet aan derden worden verhuurd of ter beschikking gesteld.
 8. Huurder is gehouden verhuurder over eventuele wijzigingen adres en telefoon te informeren.
 9. Het gehuurde dient binnen een week na opzegging van de huurovereenkomst bij verhuurder te worden terugbezorgde.
 10. Verhuurder is gerechtigd het gehuurde in verband met exposities tijdelijk terug te vorderen. De termijn van terugvordering wordt op de huurprijs in mindering gebracht.
 11. Bij het tekenen van een huurovereenkomst dient een legitimatiebewijs te worden overgelegd.
 12. Indien huurder het aan hem of haar verhuurde werk wenst aan te kopen, wordt de tot aan datum van aankoop betaalde huur (maximaal 12 maanden) op de koopprijs in mindering gebracht.
 13. Indien derden een verhuurd werk wensen aan te kopen stelt verhuurder de desbetreffende huurder daarvan in kennis. De laatste heeft alsdan recht van voorrang tot aankoop. Indien van dit voorrangsrecht geen gebruik wordt gemaakt, dient het gehuurde werk binnen een maanden na berichtgeving bij verhuurder te worden terugbezorgd.
 14. Betaling Van de huurpenningen dient te geschieden binnen 10 dagen na het sluiten van de huurovereenkomst en Vervolgens per maand door storting op girorekening NL95ABNA0440136350
 15. Bij niet tijdige betaling worden aanmaningskosten in rekening gebracht à raison van € 5,00.
 16. Kosten die door verhuurder moeten Worden gemaakt voor het innen van achterstallige huurpenningen of kosten die anderszins uit deze condities voortvloeien zijn voor rekening van huurder.

Op alle kunstwerken rusten auteursrechten. Niets ervan mag worden gekopieerd of anderszins Verveelvoudigd zonder toestemming van verhuurder. De kunstwerken mogen alleen met droge stofdoek, in geen geval met een natte spons, zeem of andere natte doek worden onderhouden.


CONDITIES VOOR AANKOPEN VAN EEN OF MEERDERE KUNSTWERKEN.

 1. De daadwerkelijke eigendomsrechten zijn van kracht na de betaling van de totale schuldpenningen.
 2. Ingeval een spreiding van betalingen wordt overeengekomen en koper voldoet niet aan zijn of haar daartoe jegens verkoper aangegane verplichtingen, is verkoper gerechtigd een totale betaling ineens te verlangen c.q. de voor inning noodzakelijke gerechtelijke stappen te ondernemen
 3. Ingeval een spreiding van betalingen wordt overeengekomen zijn alle condities, geldend voor het huren van een of meerdere kunstwerken, van dienovereenkomstige toepassing.

CONDITIES VOOR AANKOOP VIA INTERNET.

 1. Verkoop via internet zijn de prijzen exclusief verzend-, verzekering- en verpakkingkosten, Hiervoor worden de kosten apart vermeld op de rekening.
 2. Het versturen van de werken zal plaats vinden na het te ontvangen van het verschuldigde bedrag.
 3. In geval van internet overeenkomsten zijn alle bovenvermelde condities, geldend voor het huren/kopen van een of meerdere kunstwerken, van dienovereenkomstige toepassing.

De betaling van de koopprijs kan over een langer termijn worden gespreid, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 

koopprijs

termijn

rente

te betalen bedrag per mnd.

tot 

€   225,00

1 jaar

3,5 %

tot 

€ 19,41

van   

€   225,00 tot €    500,00

2 jaar

4,5 %

van 

€ 19,41 tot € 21,77

van   

€   500,00 tot €  1000,00

3 jaar

5,5 %

van 

€ 21,77 tot € 29,31

van   

€ 1000,00 tot € 1500,00

4 jaar

6,5 %

van 

€ 29,31 tot € 33,28

vanaf 

€ 1500,00

5 jaar

7,5 %

vanaf 

€ 26,88